Jianliang Qian

Jianliang Qian

Professor, Department of Computational Mathematics, Science and Engineering;
Department of Mathematics
Room C306, Wells Hall
 619 Red Cedar Rd.
 (517) 353-6334
 jqian@msu.edu